Báo điện tử VTC News

B?nh loãng x??ng là gì? | S?c kh?e 24h
22 Tháng 2 2010 . N?u s? th?i h?i nhi?u mà bù ??p không ?? thì x??ng b? loãng. . ??ng c?a men 25-OH, vitamin D1 anpha hydroxylase làm gi?m s? h?p thu canxi ? ru?t. . Quá trình loãng x??ng di?n ra t? t? nên không gây tri?u ch?ng gì.
http://suckhoe.24h.com.vn/loang-xuong/tong-quan/benh-loang-xuong-la-gi-t1f0w43c752pc562a7984ht2.html

bi loang xuong nen lam gi

B?nh loãng x??ng là gì? Nguyên nhân, bi?u hi?n, Phòng và ?i?u tr? ...
4 Tháng Ba 2013 . Quá trình loãng x??ng di?n ra t? t? nên không gây tri?u ch?ng gì. Ch? t?i khi loãng x??ng n?ng, x??ng b? gãy ho?c b? x?p m?i có bi?u hi?n.
http://duocphamvinhgia.net/threads/benh-loang-xuong-la-gi-nguyen-nhan-bieu-hien-phong-va-dieu-tri.109/

bi loang xuong khi mang thai
bi loang xuong nen uong thuoc gi
bi loang mau

Loãng x??ng - M?ng thông tin Y t? Thành ph? H? Chí Minh
Loãng x??ng là m?t ch?ng b?nh làm cho x??ng b? y?u và giòn. . Ng??i b?nh nên th?o lu?n v?i bác s? v? vi?c ng?n ng?a ch?ng loãng x??ng càng s?m càng t?t. . x??ng b? gãy do loãng x??ng gây ra khi quý v? va ch?m nh? vào v?t gì ?ó, .
http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/ttyh/bshkhkt/Loang_xuong.htm

B?NH LOÃNG X??NG - ykhoanet
Loãng x??ng hi?n ?ang là v?n ?? mang tính toàn c?u, r?t c?n ???c quan tâm ?? góp . tr? các bi?n ch?ng mà b?nh có th? gây nên nh?: gãy lún c?t s?ng, gãy c? x??ng ?ùi. . LOÃNG X??NG LÀ GÌ? Loãng x??ng (còn ???c g?i x?p x??ng hay th?a x??ng) là m?t b?nh lý c?a h? th?ng x??ng làm gi?m t? tr?ng khoáng ch?t .
http://www.ykhoa.net/yhocphothong/khop/68-01.html


Phòng và ?i?u tr? ch?ng loãng x??ng - S?c kh?e ??i s?ng
10 Tháng Chín 2008 . Loãng x??ng là m?t ch?ng b?nh làm cho x??ng b? y?u, giòn và d? b? gãy . quá trình loãng x??ng di?n ra t? t? nên không gây tri?u ch?ng gì.
http://suckhoedoisong.vn/200899114143424p45c48/phong-va-dieu-tri-chung-loang-xuong.htm

10 d?u hi?u c?nh báo b?n b? loãng x??ng | aFamily
16 gi?? tr???c . B?n c?n chú ý h?n t?i b?n thân, b?i ?ó chính là m?t d?u hi?u c?nh báo b?n b? loãng x??ng. Nh?ng gì b?n có th? làm: B?n c?n t?i ngay b?nh .
http://afamily.vn/suc-khoe/10-nguyen-nhan-canh-bao-ban-de-bi-loang-xuong-20130528043636984.chn

 

10 nguyên nhân c?nh báo b?n d? b? loãng x??ng - aFamily - Báo M?i
16 gi?? tr???c . D??i ?ây là 10 d?u hi?u c?nh báo b?n có nguy c? b? loãng x??ng . . Nh?ng gì b?n có th? làm: B?n nên t?i b?nh vi?n khám và ?i?u tr?, b?n .
http://www.baomoi.com/10-nguyen-nhan-canh-bao-ban-de-bi-loang-xuong/82/11129356.epi


B?nh loãng x??ng - B?NH VI?N QU?C ÁNH
B?nh loãng x??ng di?n bi?n t? t? và th?m l?ng, ng??i b? b?nh loãng x??ng không bi?t mình b? b?nh cho ??n khi . ?? có b? x??ng kh?e chúng ta nên làm gì ?
http://benhvienquocanh.com.vn/vi.php?mod=dinh-duong-va-suc-kheo&id=benh-loang-xuong-26

Nh?ng ph? n? “chung s?ng” v?i b?nh loãng x??ng - T? v?n - Dân trí
27 Tháng Ba 2013 . Theo s? li?u th?ng kê c?a H?i Loãng x??ng TP.HCM, ??c tính n??c ta hi?n có kho?ng 2,8 tri?u . Nên làm gì khi b? ?? m?t, x?n m?t (22/5) .
http://dantri.com.vn/tu-van/nhung-phu-nu-chung-song-voi-benh-loang-xuong-711822.htm


 

B?nh ti?u ???ng gây nguy c? b? loãng x??ng?? - Di?n ?àn S?c Kh?e
Tôi n?m nay ngoài 50, tôi ?ang b? b?nh loãng x??ng kèm v?i b?nh ti?u ???ng. . loãng x??ng nh?ng mà s?a thì có nhi?u ???ng nên làm b?nh ti?u . nào có ph??ng pháp hay l?i khuyên gì cho tôi không ?? tôi lo l?ng l?m.
http://forum.bacsi.com/thao-luan-chung/benh-tieu-duong-gay-nguy-co-bi-loang-xuong-292071.html


B?nh loãng x??ng - Báo Nông nghi?p Vi?t Nam
24 Tháng N?m 2012 . Ch?ng loãng x??ng ???c ch?n ?oán khi m?t ?? x??ng b? gi?m ??n m?c x??ng có th? b? gãy ngay c? khi không b? ch?n th??ng. Nên làm gì .
http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72/5/154/95043/benh-loang-xuong.aspx

 

Nghe bác s? t? v?n v? cách phòng, ng?a b?nh loãng x??ng | aFamily
16 Tháng N?m 2013 . Chúng ta nên làm gì phòng, ng?a hay ?i?u tr? v? loãng x??ng th?a bác s?? Vi?c ?i?u tr? b?nh loãng x??ng khó kh?n và t?n kém nên chúng ta .
http://afamily.vn/suc-khoe/nghe-bac-si-tu-van-ve-cach-phong-ngua-benh-loang-xuong-20130515101214843.chn

?i?u tr? thoái hóa và loãng x??ng
Áp l?c này có th? gây ?au, y?u c?, hay b? tê. 1. Loãng x??ng là gì? Loãng x??ng là m?t tình tr?ng mà trong ?ó các x??ng tr? nên m?ng manh và d? v?, d?n .
http://iccmedical.vn/index.php/vi/iu-tr/17-dieu-tri-thoai-hoa-va-loang-xuong.html

T? v?n v? phòng ng?a loãng x??ng cùng bác s? - S?c kh?e - Gia ...
8 Tháng N?m 2013 . Hai y?u t? này làm cho x??ng tr? nên m?ng h?n, x?p h?n, và d? b? . PV: Chúng ta nên làm gì ?? phòng ng?a và ?i?u tr? b?nh loãng x??ng?
http://www.webtretho.com/home/news/view/106111/2013/05/tu-van-ve-phong-ngua-loang-xuong-cung-bac-si.htm

Phòng loãng x??ng cho ph? n? trung niên- VnExpress Gia ?ình ...
2 Tháng 4 2013 . Loãng x??ng là tình tr?ng gi?m t? tr?ng khoáng ch?t c?a x??ng khi?n x??ng tr? nên giòn, x?p, d? gãy. "Tên tr?m v?t" . B?nh nhân ?au l?ng làm gì c?ng khó kh?n. H? c?ng có . ?? làm ???c ?i?u này, ti?n s? T? Ng? khuyên ng??i dân nên: - ?n u?ng ?a . Bí quy?t làm ??p v?i gi?m h??ng t? ng??i Nh?t .
http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/song-khoe/nhip-song/phong-loang-xuong-cho-phu-nu-trung-nien-2593624.html

Ch? ?? ?n cho b?nh loãng x??ng - Th?y thu?c c?a b?n
. Loãng x??ng an kieng gi, ng??i m?c b?nh Loãng x??ng kiêng khem gì, kiêng k?, kiêng k?. . Ch? ?? ?n u?ng, kiêng k? cho ng??i b? m?c b?nh Loãng x??ng . Công d?ng: B? th?n, ôn d??ng, ích tinh, làm m?nh gân x??ng. . Nên l?a ch?n ch? ?? ?n u?ng ít có tính axit có tác d?ng h? tr? s?c kh?e c?a toàn b? c? th?.
http://www.thaythuoccuaban.com/chedoan/loangxuong.html

Loãng x??ng (Ph?n cu?i) - Thu?c và s?c kh?e
Theo dõi ?i?u tr? loãng x??ng – Có nên làm DEXA ? các b?nh nhân ?ang . qui ?? theo dõi ?i?u tr? hay ng?n ng?a loãng x??ng không mang l?i m?t l?i ích gì. . B?nh nhân loãng x??ng th??ng không có tri?u ch?ng cho t?i khi b? gãy x??ng.
http://thuocvasuckhoe.com/pathology/detail/166/Loang-xuong-(Phan-cuoi).htm

Nghe bác s? t? v?n v? cách phòng, ng?a b?nh loãng x??ng | Di?n ?àn ...
17 Tháng N?m 2013 . Chúng ta nên làm gì phòng, ng?a hay ?i?u tr? v? loãng x??ng th?a bác s?? Vi?c ?i?u tr? b?nh loãng x??ng khó kh?n và t?n kém nên chúng ta .
http://diendan.giaitriviet24h.com/threads/nghe-bac-si-tu-van-ve-cach-phong-ngua-benh-loang-xuong.157/

M?t ?? x??ng và ch?ng loãng x??ng – VLOS
V?y loãng x??ng là gì? . Ngoài xác ??nh b?nh nhân b? loãng x??ng lo?i I hay lo?i II, các chân ?oán còn ph?i ???c ti?n hành ?? xác . Tuy nhiên, loãng x??ng làm c?t s?ng suy y?u nên không gi? ???c vai trò là c?t tr? cho c? th? và d?n d?n .
http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/M%E1%BA%ADt_%C4%91%E1%BB%99_x%C6%B0%C6%A1ng_v%C3%A0_ch%E1%BB%A9ng_lo%C3%A3ng_x%C6%B0%C6%A1ng

K? 5 - dhg
N?u ch? trên 40 tu?i, ch? nên ?o loãng x??ng b?ng ph??ng pháp DXA trung tâm. . M? tôi b? b?nh th?n ?n nhi?u cua và ?c có b? ?nh h??ng gì ??n th?n không? . ?? làm rõ h?n, ch? nên ??n bác s? chuyên khoa N?i X??ng Kh?p khám và t? .
http://www.dhgpharma.com.vn/dhgen/index.php?option=com_content&view=article&id=521:ky-5&catid=62:thay-thuoc-voi-moi-nha


Tác d?ng ph? c?a thu?c ?i?u tr? hen - B?nh vi?n ??i h?c Y D??c TP ...
v Tác d?ng ph? này x?y ra do tác d?ng ph? làm loãng x??ng c?a corticoid và th??ng . T?t nh?t là nên bi?t ?i?u tr? ?úng m?c b?nh hen ?? không ph?i nh?p vi?n c?p c?u . 4) Thu?c hen làm m?ng da li?u có ?nh h??ng gì trên ???ng hô h?p?
http://www.bvdaihoc.com.vn/chamsochohap/topic_detail.asp?ID=24

T? v?n v? phòng ng?a loãng x??ng cùng bác s? -loang xuong| Suc
7 Tháng N?m 2013 . Trên th? gi?i c?ng nh? ? Vi?t Nam, b?nh loãng x??ng ?ang n?i lên là m?t . truy?n thông, nh? bác s? thông tin cho ??c gi? ???c rõ h?n “LX” là gì? . Hai y?u t? này làm cho x??ng tr? nên m?ng h?n, x?p h?n, và d? b? g?y khi .
http://eva.vn/suc-khoe/tu-van-ve-phong-ngua-loang-xuong-cung-bac-sy-c131a136329.html

B?nh loãng x??ng ? ng??i cao tu?i - B?nh ?au l?ng
5 Tháng Ba 2013 . Thoái hóa ??t s?ng c? nên ?n gì? . Nh?ng ng??i ?ã b? Loãng x??ng không nên làm các ??ng tác m?nh, g?p gáp và tránh ngã, v?p.
http://benhdaulung.vn/bai-viet/thong-tin-benh/benh-loang-xuong-o-nguoi-cao-tuoi.html


Loãng x??ng- nguyên nhân và cách ?i?u tr? - C?m nang b?nh
Loãng x??ng là tình tr?ng m?t hi?n t??ng sinh lý bình th??ng b? t?ng quá m?c nên tr? thành b?nh lý. Th?c v?y, s? gi?m sinh x??ng sinh lý d?n ??n s? gi?m .
http://www.camnangbenh.com/loang-xuong/

Nam gi?i c?ng loãng x??ng - T?p chí s?c kh?e gia ?ình - Pháp Lu?t ...
22 Tháng Ba 2013 . ??t làm trang ch?; Newsletter; Liên h? qu?ng cáo . Kho?ng 50% nam gi?i b? loãng x??ng không rõ nguyên nhân, ngoài lý . Nam gi?i th??ng có m?t ?? x??ng cao h?n và t? l? m?t x??ng th?p h?n n? gi?i nên gãy x??ng do loãng x??ng ? nam gi?i th??ng . 28-5-2013Men vi sinh khác gì men tiêu hóa?
http://phapluattp.vn/20130322095922223p1060c1104/nam-gioi-cung-loang-xuong.htm


Nghe bác s? t? v?n v? cách phòng ng?a b?nh loãng x??ng | www ...
Loãng x??ng là b?nh v?i 2 ??c ?i?m chính là l??ng ch?t khoáng trong x??ng suy gi?m, và c?u trúc x??ng b? t?n h?i. Hai y?u t? này làm cho x??ng tr? nên .
http://yteduphongquangninh.com/kiem-soat-dich-benh/y-te-cong-cong/nghe-bac-si-tu-van-ve-cach-phong-ngua-benh-loang-xuong.5171.html

Ch? ?? b?nh loãng x??ng ? ng??i già
B?nh loãng x??ng thông th??ng do m?t s? nguyên nhân gây nên nh?: Suy gi?m hormone sinh . di?n ra âm th?m và có th? trong su?t m?t giai ?o?n dài, ng??i b?nh không có tri?u ch?ng gì. . Loãng x??ng làm gi?m ch?t l??ng cu?c s?ng .
http://www.benhgout.com/chu-de-benh-loang-xuong-o-nguoi-gia/

Ai m?c b?nh loãng x??ng?
trên 50 tu?i s? b? gãy x??ng do b?nh loãng x??ng! . x??ng l?ng làm t?ng nguy c? t? vong! . ??u xanh. ? Nên ra n?ng t? 10 ??n 15 phút, ba l?n m?t tu?n.
http://aahiinfo.org/pdf/publications/OsteoPostcard-Vietnamese.pdf

NH?NG ?I?U C?N BI?T V? B?NH TI?U ???NG - Ninh Thu?n
9 Tháng Giêng 2013 . Nh?ng ng??i có y?u t? nguy c? m?c b?nh ti?u ???ng nên làm gì? 1. C?n ph?i có . ?n trái th?m v?a t?t v?a ch?ng loãng x??ng. ?n nhi?u rau .
http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/NHUNG-DIEU-CAN-BIET-VE-BENH-TIEU-DUONG.aspx

Phòng m?ch online: “Gi?i mã” b?nh ?au nh?c x??ng kh?p trong ...
13 Tháng Giêng 2012 . Theo tôi, ch? nên ?i khám chuyên khoa khoa – c? x??ng kh?p ?? có m?t chu?n ?óan ch?c ch?n. . Nh? v?y, càng làm b?nh loãng x??ng tr?m tr?ng h?n. . T? tr??c t?i gi? tôi không b? ?au kh?p gì c? nh?ng cách ?âu m?t .
http://vov.vn/Suc-khoe/Phong-mach-online/Phong-mach-online-Giai-ma-benh-dau-nhuc-xuong-khop-trong-mua-lanh/197058.vov

Tin liên quan

bi loang xuong an gi
bi loang tinh
bh loans calgary

Nguyễn Tâm (tổng hợp)

clickMã xác nhận: loading...
 

Tin mới nóng

Các bài đã đăng

Những thực phẩm 'gặp nhau' là gây họa
bi loang xuong nen lam gi Những thực phẩm 'gặp nhau' là gây họa
8106834
bi loang xuong nen lam gi VTC News - Những thực phẩm 'gặp nhau' là gây họa Những thực phẩm 'gặp nhau' là gây họa

bi loang xuong nen lam gi

Những thực phẩm 'gặp nhau' là gây họa 108 6834