Báo điện tử VTC News

H?i ?áp Y h?c: Ch?ng loãng x??ng - VOA
3 Tháng M??i Hai 2012 . Tôi mu?n h?i bác s? là tôi b? loãng x??ng nh? v?y là li?u có b? su?t ??i không? . tu?i nên ?o m?t ?? x??ng (bone densimetry) truy t?m loãng x??ng (osteoporosis screen) . U?ng bu?i sáng s?m lúc m?i d?y, ch?a ?n u?ng gì.
http://www.voatiengviet.com/content/hoi-day-y-hoc-chung-loang-xuong/1557866.html

bi loang xuong nen an gi

Ch? ?? ?n cho b?nh loãng x??ng - Th?y thu?c c?a b?n
Ch? ?? ?n u?ng, kiêng k? cho ng??i b? m?c b?nh Loãng x??ng . Nên l?a ch?n ch? ?? ?n u?ng ít có tính axit có tác d?ng h? tr? s?c kh?e c?a toàn b? c? th?.
http://www.thaythuoccuaban.com/chedoan/loangxuong.html

bgp loanne 2013
bgp loanne collection 2010
bgp loanne 2012

B?nh loãng x??ng - Báo Nông nghi?p Vi?t Nam
24 Tháng N?m 2012 . Ch?ng loãng x??ng ???c ch?n ?oán khi m?t ?? x??ng b? gi?m ??n m?c x??ng có th? b? gãy ngay c? khi không b? ch?n th??ng. Nên làm gì .
http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72/5/154/95043/benh-loang-xuong.aspx

B?NH LOÃNG X??NG - ykhoanet
Loãng x??ng hi?n ?ang là v?n ?? mang tính toàn c?u, r?t c?n ???c quan tâm ?? góp ph?n c?i thi?n ch?t . t? xã h?i cho vi?c ?i?u tr? các bi?n ch?ng mà b?nh có th? gây nên nh?: gãy lún c?t s?ng, gãy c? x??ng ?ùi. . LOÃNG X??NG LÀ GÌ?
http://www.ykhoa.net/yhocphothong/khop/68-01.html


B?nh loãng x??ng là gì? Nguyên nhân, bi?u hi?n, Phòng và ?i?u tr? ...
4 Tháng Ba 2013 . Quá trình loãng x??ng di?n ra t? t? nên không gây tri?u ch?ng gì. Ch? t?i khi loãng x??ng n?ng, x??ng b? gãy ho?c b? x?p m?i có bi?u hi?n.
http://duocphamvinhgia.net/threads/benh-loang-xuong-la-gi-nguyen-nhan-bieu-hien-phong-va-dieu-tri.109/

B?NH LOÃNG X??NG - ykhoanet
B?nh loãng x??ng ???c ví nh? nh?ng tên ?n c?p v?t, m?i ngày m?t chút, . hi?n gì, nh?ng khi có các d?u hi?u rõ ràng, kh?i l??ng x??ng th??ng ?ã m?t t?i . có tu?i vì x??ng ?ã b? loãng r?t lâu li?n, ng??i b?nh ph?i n?m lâu ngày nên r?t d? .
http://www.ykhoa.net/yhocphothong/khop/69-01.html

 

Phòng và ?i?u tr? ch?ng loãng x??ng - S?c kh?e ??i s?ng
10 Tháng Chín 2008 . Ch?ng loãng x??ng th??ng ???c g?i là ch?ng b?nh âm th?m, quá trình loãng x??ng di?n ra t? t? nên không gây tri?u ch?ng gì. . Loãng x??ng là m?t ch?ng b?nh làm cho x??ng b? y?u, giòn và d? b? gãy h?n bình th??ng.
http://suckhoedoisong.vn/200899114143424p45c48/phong-va-dieu-tri-chung-loang-xuong.htm


B?nh loãng x??ng là gì? | S?c kh?e 24h
22 Tháng 2 2010 . Quá trình loãng x??ng di?n ra t? t? nên không gây tri?u ch?ng gì. Ch? t?i khi loãng x??ng n?ng, x??ng b? gãy ho?c b? x?p m?i có bi?u hi?n.
http://suckhoe.24h.com.vn/loang-xuong/tong-quan/benh-loang-xuong-la-gi-t1f0w43c752pc562a7984ht2.html

B?nh ti?u ???ng gây nguy c? b? loãng x??ng?? - Di?n ?àn S?c Kh?e
Tôi n?m nay ngoài 50, tôi ?ang b? b?nh loãng x??ng kèm v?i b?nh ti?u ???ng. . loãng x??ng nh?ng mà s?a thì có nhi?u ???ng nên làm b?nh ti?u . nào có ph??ng pháp hay l?i khuyên gì cho tôi không ?? tôi lo l?ng l?m.
http://forum.bacsi.com/thao-luan-chung/benh-tieu-duong-gay-nguy-co-bi-loang-xuong-292071.html


 

6 lo?i ?? u?ng nên tránh ?? phòng b?nh loãng x??ng | aFamily
29 Tháng Tám 2011 . 6 lo?i ?? u?ng nên tránh ?? phòng b?nh loãng x??ng . Hãy xem nh?ng gì th?c ph?m nào s? làm suy y?u x??ng c?a b?n: 1. N??c gi?i khát: .
http://afamily.vn/suc-khoe/6-loai-do-uong-nen-tranh-de-phong-benh-loang-xuong-20110829011352658.chn


Nh?ng ph? n? “chung s?ng” v?i b?nh loãng x??ng - T? v?n - Dân trí
27 Tháng Ba 2013 . Theo s? li?u th?ng kê c?a H?i Loãng x??ng TP.HCM, ??c tính n??c ta hi?n có kho?ng 2,8 tri?u . Nên làm gì khi b? ?? m?t, x?n m?t (22/5) .
http://dantri.com.vn/tu-van/nhung-phu-nu-chung-song-voi-benh-loang-xuong-711822.htm

 

?i?u tr? thoái hóa và loãng x??ng
Áp l?c này có th? gây ?au, y?u c?, hay b? tê. 1. Loãng x??ng là gì? Loãng x??ng là m?t tình tr?ng mà trong ?ó các x??ng tr? nên m?ng manh và d? v?, d?n .
http://iccmedical.vn/index.php/vi/iu-tr/17-dieu-tri-thoai-hoa-va-loang-xuong.html

Th?i ?i?m u?ng thu?c tr? loãng x??ng - Hàn?im?i
1 Tháng Sáu 2012 . Chính vì v?y, b?nh nhân m?c ch?ng loãng x??ng nên u?ng thu?c vào bu?i . c?a chúng ta sau m?t ?êm không ?n u?ng gì s? h?p th? thu?c t?t h?n. . khi u?ng thu?c ch?ng loãng x??ng thì viên thu?c ?ó b? m?t ?i hoàn toàn .
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Suc-khoe/549193/thoi-diem-uong-thuoc-tri-loang-xuong

Ch? ?? b?nh loãng x??ng ? ng??i già
B?nh loãng x??ng thông th??ng do m?t s? nguyên nhân gây nên nh?: Suy gi?m . và có th? trong su?t m?t giai ?o?n dài, ng??i b?nh không có tri?u ch?ng gì.
http://www.benhgout.com/chu-de-benh-loang-xuong-o-nguoi-gia/

Ng??i b?nh loãng x??ng nên ?n gì? | www.thucduong.org
Nhi?u ng??i v?n quan ni?m mu?n h?t loãng x??ng ch? c?n u?ng s?a. Không sai vì s?a là m?t trong các lo?i th?c ph?m cung c?p canxi. Nh?ng n?u ch? trông .
http://www.thucduong.org/nguoi-benh-loang-xuong-nen-an-gi-381.html

Ai m?c b?nh loãng x??ng?
trên 50 tu?i s? b? gãy x??ng do b?nh loãng x??ng! . khi?n h? có nguy c? m?c b?nh loãng x??ng cao h?n. . Nên ra n?ng t? 10 ??n 15 phút, ba l?n m?t tu?n.
http://aahiinfo.org/pdf/publications/OsteoPostcard-Vietnamese.pdf

?n gì tránh loãng x??ng? | i-Hay
18 Tháng Ba 2013 . (iHay) Tu?i tác càng cao, nguy c? loãng x??ng khó tránh, nh?t là ??i v?i ph? n?. . ích ?em l?i s?c kh?e cho c? th?, còn giúp x??ng tr? nên d?o dai h?n. . kh?p và d? d?n ??n v? kh?p ? nh?ng ng??i b? viêm kh?p mãn tính.
http://ihay.thanhnien.com.vn/pages/20130318/an-gi-tranh-loang-xuong.aspx

Bài t?p kho? x??ng: Th? d?c cho ng??i b? loãng x??ng
11 Tháng Giêng 2013 . Nh?ng ng??i già ho?c nh?ng ng??i b? loãng x??ng nên ch?n t?p th? . L?u ý, vì lý do an toàn, luôn ??m b?o b?n có th? bám vào v?t gì ?ó .
http://thuocbokhop.com/chi-tiet/90-17-bai-tap-khoe-xuong--the-duc-cho-nguoi-bi-loang-xuong-.html

B? sung canxi: không nên tùy ti?n -bo sung canxi| Suc khoe trên
7 Tháng N?m 2013 . Mon An Ngon Dam Bao Suc Khoe | Bi Quyet An Ngon . ?ang trong quá trình t?ng tr??ng, ph? n? mang thai và cho con bú, ng??i l?n tu?i, ng??i b? loãng x??ng… . Danh m?c trái cây giàu canxi Làm gì khi b? h? canxi máu?
http://eva.vn/suc-khoe/bo-sung-canxi-khong-nen-tuy-tien-c131a136725.html

K? 5 - dhg
N?u ch? trên 40 tu?i, ch? nên ?o loãng x??ng b?ng ph??ng pháp DXA trung tâm. . M? tôi b? b?nh th?n ?n nhi?u cua và ?c có b? ?nh h??ng gì ??n th?n không?
http://www.dhgpharma.com.vn/dhgen/index.php?option=com_content&view=article&id=521:ky-5&catid=62:thay-thuoc-voi-moi-nha


Cách ch?a b?nh loãng x??ng ? ng??i b? b?nh ti?u ???ng? - Web ph? n?
21 Tháng Ba 2013. bà b? loãng x??ng nh?ng do bà ?ang b? b?nh ti?u ???ng n?a nên tôi không dám cho bà u?n s?a phòng ng?a loãng x??ng ? . Gi?m b?t các nguy c? hình thành loãng x??ng, t?t cho h? th?ng x??ng mà không gây h?i gì .
http://forum.webphunu.net/forum/showthread.php?65310-cach-chua-benh-loang-xuong-o-nguoi-bi-benh-tieu-duong

Nên d? phòng loãng x??ng - Vi?t Hà
Nói m?t cách t?ng quát, x??ng b? gãy do loãng x??ng gây ra khi quý v? va ch?m nh? vào v?t gì ?ó, ho?c ngã; thí d? v?p ngã, tr??t chân tay hay ngay c? khi ho.
http://www.viethapharmacorp.com.vn/vi/tin-tuc/238-loang-xng.html

B?nh loãng x??ng - B?NH VI?N QU?C ÁNH
B?nh loãng x??ng là gì? B?nh loãng x??ng phát sinh khi x??ng m?t quá nhi?u can-xi ??n n?i x??ng tr? nên m?ng và giòn. Ng??i b? b?nh loãng x??ng d? b? .
http://benhvienquocanh.com.vn/vi.php?mod=dinh-duong-va-suc-kheo&id=benh-loang-xuong-26


Loãng x??ng - T? v?n ch?a b?nh Online
26 Tháng Sáu 2012 . Quá trình loãng x??ng di?n ra t? t? nên không gây tri?u ch?ng gì. Ch? t?i khi loãng x??ng n?ng, x??ng b? gãy ho?c b? x?p m?i có bi?u hi?n.
http://thuoconline.net/1602/loang-xuong-nguyen-nhan-trieu-chung-cach-dieu-tri.html

Cách dùng thu?c canxi '?áng ti?n'- VnExpress Gia ?ình - S?c Kh?e
11 Tháng 2 2013 . Thu?c ch?ng loãng x??ng, c? th? là thu?c ch?a canxi, t?t nhiên nh? ?ó là món hàng bán ch?y. . Nên dùng thu?c canxi có thêm sinh t? D vì sinh t? này thúc ??y ti?n trình h?p thu ch?t . Ng?a, m?n ?? da sau t?m là b?nh gì?
http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/song-khoe/cach-dung-thuoc-canxi-dang-tien-2423091.html


Loãng x??ng ? nam gi?i - Trung tâm Truy?n thông
HCM Loãng x??ng là gì? . Do ?ó, ng??i b? loãng x??ng th??ng không bi?t mình b? b?nh, cho ??n khi b? . Nam gi?i th??ng có m?t ?? x??ng cao h?n và t? l? m?t x??ng th?p h?n n? gi?i nên gãy x??ng do loãng x??ng ? nam gi?i th??ng .
http://www.t4ghcm.org.vn/suc-khoe-cho-moi-nguoi/OMMKTB011606-657/

8 lo?i th?c ph?m t?t nh?t cho x??ng ch?c kh?e - JEX
Khi b? loãng x??ng, ch?t l??ng cu?c s?ng c?a ng??i b?nh gi?m và n?u ? tình tr?ng n?ng, ng??i b?nh có . giúp x??ng ch?c kh?e vì trong s?a có nhi?u canxi - thành ph?n chính c?u thành nên x??ng. . Viêm kh?p: Nên và không nên ?n gì?
http://www.jex.com.vn/vi/tin-tuc/8-loai-thuc-pham-tot-nhat-cho-xuong-chac-khoe-150.html

B?nh loãng x??ng ? ng??i cao tu?i - B?nh ?au l?ng
5 Tháng Ba 2013 . Loãng x??ng là m?t b?nh ??ng th? hai sau b?nh tim m?ch ? ng??i cao tu?i ng??i cao tu?i và c?ng là . Thoái hóa ??t s?ng c? nên ?n gì?
http://benhdaulung.vn/bai-viet/thong-tin-benh/benh-loang-xuong-o-nguoi-cao-tuoi.html

B?nh loãng x??ng và các bi?n pháp ?i?u tr?
Loãng x??ng (LX) là b?nh lý c?a toàn h? th?ng x??ng làm suy y?u s?c m?nh c?a . B?nh LX s? tr? nên n?ng n? h?n, s?m h?n, nhi?u bi?n ch?ng h?n… n?u . Vì h?u qu? c?a chúng không thua kém gì nhau,m?c dù trên th?c t? ng??i ta v?n .
http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/ttyh/bshkhkt/benhloangxuong.htm

T? v?n v? phòng ng?a loãng x??ng cùng bác s? - S?c kh?e - Gia ...
8 Tháng N?m 2013 . Hai y?u t? này làm cho x??ng tr? nên m?ng h?n, x?p h?n, và d? b? . PV: Chúng ta nên làm gì ?? phòng ng?a và ?i?u tr? b?nh loãng x??ng?
http://www.webtretho.com/home/news/view/106111/2013/05/tu-van-ve-phong-ngua-loang-xuong-cung-bac-si.htm

Tin liên quan

bhs loaning
bh loans
bhs loaning

Nguyễn Tâm (tổng hợp)

clickMã xác nhận: loading...
 

Tin mới nóng

Các bài đã đăng

Những thực phẩm 'gặp nhau' là gây họa
bi loang xuong nen an gi Những thực phẩm 'gặp nhau' là gây họa
8106834
bi loang xuong nen an gi VTC News - Những thực phẩm 'gặp nhau' là gây họa Những thực phẩm 'gặp nhau' là gây họa

bi loang xuong nen an gi

Những thực phẩm 'gặp nhau' là gây họa 108 6834